DAMAGE

 • Damage bắt đầu : 2-4 không có Weapon, 2-5 với Weapon
 • 130 agility = 100% weapon Damage boost (hoặc bows & javelins )
 • 130 strength = 100% weapon Damage boost (hoặc axes & claws & maces & swords & pikes)
 • 145 spirit = 100% weapon Damage boost (hoặc wands & staffs => cho mage)
 • 160 spirit = 100% weapon Damage boost (hoặc wands & staffs => cho prisestess)

DAMAGEMechanician + Priestess + Archer + Magician + Atalanta

 • 45 (talent + agility) = +1max
 • 50 (talent + agility) = +1min

DAMAGEFighter + Knight + Pikeman

 • 40 (talent + agility) = +1min
 • 35 (talent + agility) = +1max

DAMAGEWEAPON = 100% của damage hoặc weapon

 • Thưởng. (attack power hiển thị màu vàng) = (nếu: Mechanician sử dụng một Mechanician-spec Weapon - Atalanta sử dụng một Javelin - Knight sử dụng Sword - Pikeman sử dụng  Scythe - Fighter sử dụng Axe - Priestess hoặc Magician sử dụng Wand/Staff - Archer sử dụng Bow) => (khi đó: thêm lvl/6 Damage tới Min & Max).
 • Spec. weapon lvl/x => +0 Min +(lvl/x) Max.
 • (Min weapon + Max weapon)/16 => thêm vào Min Damage của bạn.

 

------------

ABSORB

 • Đối với mỗi item được trang bị bạn sẽ nhận được +0.5 abs thêm vào top abs của item đó.
 • 100 def = 1 abs
 • 40 strength = 1 abs
 • 40 spirit = 1 abs
 • 40 talent = 1 abs (và 40 talent = 10def = +0.1 abs) = 1.1 abs
 • 40 agility = 0 abs (và 40 agility = 40def = +0.4 abs) = 0.4 abs
 • 40 health = 1 abs
 • 10 lvl = 1 abs (và 10 lvl = 14def = +0.14 abs) = 1.14 abs
 • 1 điểm abs  = 1 abs

Lưu ý: Nếu bạn có  7.124 abs bạn sẽ nhận được 7 abs.
Lưu ý: Damage cuối cùng nhận được là trừ vào abs của bạn.

 

------------

ATTACK RATING

 • 1 lvl = 1.9 atk. rating
 • 1 agility = 3.1 atk. rating
 • 1 talent = 1.5 atk. rating

 

------------

DEFENSE

 • 1 lvl = 1.4 def. rating
 • 1 agility = 1.0 def. rating
 • 1 talent = 0.25 def. rating

 

------------

SPEED

 • 1.4 + health/150 + talent/150 + lvl/150 + boots speed. (- cân nặng hiện tại / giới hạn cân nặng => nếu cân nặng hết -> -1 speed)

 

------------

HP: Fighter, Pikeman

 • ( Level x2,1) + (streng x 0,8) + (health x 2,4) -10

HP: Mechanician, Knight

 • ( Level x2,1 ) + (streng x 0,6) + (health x 2,2) -5

HP: Archer

 • ( Level * 1.8 ) + ( strength * 0.4 ) + (Agility x0,4) + ( Health * 2.6 )

HP: Atalanta

 • ( Level x2,1 ) + (streng x 0,6) + (agility x 0,3) + (health x 2,2) -5

HP: Priestess

 • ( Level x1,5 ) + ( spirit x 0,2) + (health x 2,1)

HP: Magician

 • ( Level x1,5 ) + ( Spirit x 0,3 ) + ( health x 1,9 )

 

------------

MP: Fighter, Pikeman, Archer

 • ( Level *0.6 ) + ( Spirits *2.2 ) + additional


MP: Mechanician, Knight, Atalanta

 • ( Level *0.9 ) + ( Spirits *2.7 ) + additional


MP: Priestess, Magician

 • ( Level *1.5 ) + ( Spirits *3.6 ) + additional + mental mastery for mages

 

------------

STM: Archer, Atalanta, Knight, Magician, Fighter, Priestess, Mechanician, Pikeman

 • ( Level * 2.3 ) + ( strength * 0.5 ) + ( Spirit * 1.0 ) + ( Talent * 0.5 ) + ( Health * 1.4 ) + 80

 

------------
WEIGHT

 • Max cân nặng = ( Strength * 2 ) + ( Health * 2 ) + ( Level * 3 ) + 60

 

Top