#Level  
+ 1 0% 0% 0% 0% 0% 2 2 1                            
+ 2 0% 0% 0% 0% 0% 2 2 2                            
+ 3 0% 0% 0% 0% 0% 2 2 2 1                          
+ 4 0% 0% 0% 0% 0% 2 2 2 2                          
+ 5 0% 0% 0% 0% 0% 2 2 2 2 1                        
+ 6 0% 0% 0% 0% 0% 2 2 2 2 2                        
+ 7 0% 0% 0% 0% 0% 2 2 2 2 2 1                      
+ 8 0% 0% 0% 0% 0% 2 2 2 2 2 2                      
+ 9 0% 0% 0% 0% 0%   2 2 2 2 2 1                    
+ 10 0% 0% 0% 0% 0%   2 2 2 2 2 2                    
+ 11 0% 0% 0% 0% 0%     2 2 2 2 2 1                  
+ 12 0% 0% 0% 0% 0%     2 2 2 2 2 2                  
+ 13 0% 0% 0% 0% 0%       2 2 2 2 2 1                
+ 14 0% 0% 0% 0% 0%       2 2 2 2 2 2                
+ 15 0% 0% 0% 0% 0%         2 2 2 2 2 1              
+ 16 0% 0% 0% 0% 0%         2 2 2 2 2 2              
+ 17 0% 0% 0% 0% 0%           2 2 2 2 2 1            
+ 18 68% 0% 0% 0% 0%           2 2 2 2 2 2            
+ 19 79% 0% 0% 0% 0%             2 2 2 2 2 1          
+ 20 85% 68% 0% 0% 0%             2 2 2 2 2 2          
+ 21 89% 79% 0% 0% 0%               2 2 2 2 2 1        
+ 22 95% 85% 0% 0% 0%               2 2 2 2 2 2        
+ 23 97% 89% 68% 0% 0%                 2 2 2 2 2 1      
+ 24 99% 95% 79% 0% 0%                 2 2 2 2 2 2      
+ 25 99% 97% 85% 0% 0%                   2 2 2 2 2 1    
+ 26 99% 99% 89% 0% 0%                   2 2 2 2 2 2    
+ 27 99% 99% 97% 0% 0%                     2 2 2 2 2 1  
+ 28 99% 99% 99% 89% 0%                     2 2 2 2 2 2  
+ 29 99% 99% 99% 97% 0%                       2 2 2 2 2 1
+ 30 99% 99% 99% 99% 0%                       2 2 2 2 2 2
#Level  
 
 Aging Stone: Aging thành công 99% tới +14 - Giá 10 ecoin - bán trong NPC: Nhà Thám Hiểm Sakadi.
 Super Aging Stone: Aging thành công 99% tới +17  - Giá 40 ecoin - bán trong NPC: Nhà Thám Hiểm Sakadi.
 Super Verizon Stone: Aging thành công 100% tới +26 -  Giá 150 ecoin - bán trong NPC: Nhà Thám Hiểm Sakadi.
 Super Veritas Stone: Aging thành công 100% tới +30 - Giá 550 ecoin - bán trong NPC: Nhà Thám Hiểm Sakadi.

 

Chỉ số Áp dụng dành cho Weapon từ [+1] ~ [+9]
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +2 Minimum ATK POW, +2Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +8 MP
Claws +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG,  +8 MP
Hammers +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +8 MP
Wands/Staffs +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP
Scythes +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Bows +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +8 MP
Swords +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Javelins +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +8 MP
Daggers +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
 
Chỉ số Áp dụng dành cho Defense từ [+1] ~ [+9]
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +5% Defense, +0.5 Block, +0.2 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Orbs/Beads +5% Defense, +0.5 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Armors & Robes +5% Defense, +0.5 Absorb, +8 HP
Boots +10% Defense, +0.5 Absorb, +0.2 SPEED + 4 HP
Gauntlets +10% Defense, +0.5 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
Bracelets +10% Defense, +0.5 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
 
Chỉ số Áp dụng dành cho Weapon từ [+10] ~ [+19]
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +8 MP
Claws +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +8 MP
Hammers +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +8 MP
Wands/Staffs +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP 
Scythes +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +8 MP
Bows +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +8 MP
Swords +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +8 MP
Javelins +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +8 MP
Daggers +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +8 MP
 
Chỉ số Áp dụng dành cho Defense từ [+10] ~ [+19]
Item Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +5% Defense, +0.5 Block, +0.4 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Orbs/Beads +5% Defense, +1 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Armors & Robes +5% Defense, +1 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Boots +10% Defense, +1.0 Absorb, +0.2 SPEED + 4 HP
Gauntlets +10% Defense, +1.0 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
Bracelets +10% Defense, +1.0 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
 
Chỉ số Áp dụng dành cho Weapon từ [+20 ~ +30] 
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +8 Minimum ATK POW, +8 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +8 MP
Claws +8 Minimum ATK POW, +8 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Hammers +8 Minimum ATK POW, +8 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +8 MP
Wands/Staffs +8 Minimum ATK POW, +8 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP 
Scythes +8 Minimum ATK POW, +8 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Bows +8 Minimum ATK POW, +8 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +8 MP
Swords +8 Minimum ATK POW, +8 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Javelins +8 Minimum ATK POW, +8 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +8 MP
Daggers +8 Minimum ATK POW, +8 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
 
Chỉ số Áp dụng dành cho Defense từ [+20 ~ +30]
Item Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +5% Defense, +0.5 Block, +0.6 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Orbs/Beads +10% Defense, +1.5 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Armors & Robes +5% Defense, +1.5 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Boots +10% Defense, +1.5 Absorb, +0.4 SPEED + 4 HP
Gauntlets +10% Defense, +1.5 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
Bracelets +10% Defense, +1.5 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
 
Top