Hiệu ứng
DEF +15 / ABS +0.4   1 2 2   1                
DEF +50 / ABS +1.0 / MP REG +0.4     2 2 1 3                
DEF +40 / STM +40 / MP REG +0.4   1     1 1 3              
MP +50 / STM +50       1 1 2   3            
ABS +1.5 / MP REG +1.0 / HP +30       1   4   2 4          
DEF +20 / MP REG +1.2 / MP +60           1 5 1 5          
DEF +100 / ABS +4.5 / MP +55           3   4 1 4        
ABS +6.5 / MP +55 / HP +60 / MP REG +2.0           2     2 3 5      
ABS +8.5 / HP +40 / STM REG +2.5 / MP REG +2.5 / BLOCK +2% / DEF +180             1   1 3 2 5    
ABS +10 / HP +50 / MP +100 / MP REG +3.0 /BLOCK +4% / DEF +240           3     2 1   2 4  
ABS +15 / HP +100 / MP +150 / MP REG +5.0 /BLOCK +7% / DEF +350                       2 3 7
Hiệu ứng
 
Thông tin cần biết
 • Min Damage = Min DMG (Sát thương nhỏ nhất)
 • Max Damage  = Max DMG (Sát thương lớn nhất)
 • Attack Speed  = ATK SPD (Tốc độ đánh)
 • Attack rating = ATK  RTG (Tỉ lệ trúng)
 • Critical = CRIT (Tỉ lệ chí mạng)
 • Defense Rating = DEF (Khả năng phòng thủ)
 • Absorption Rating = ABS (Khả năng hấp thụ sát thương)
 • Block Rating = BLOCK (Khả năng đỡ đòn)
 • Stamina = STM (Thể lực)
 • Mana = MP (Nội lực)
 • Life = HP (Sinh lực)
 • STM Regen  = STM REG (Phục hồi Thể lực)
 • MP Regen  = MP REG (Phục hồi Nội lực)
 • HP Regen  = HP REG (Phục hồi Sinh lực)
Top