Hiệu ứng
CRIT +2% / Min DMG +1 / Max DMG +1   1 2 2   1                
CRIT +4% / Min DMG +3 / Max DMG +3     2 2 1 3                
ATK RTG +40 / Min DMG +3 / Max DMG +5   1     1 1 3              
CRIT RTG +4% / MP +20 / Min & Max DMG +6       1 1 2   3            
ATK RTG+80 / HP +30 / Min & Max DMG +7       1   4   2 4          
ATK RTG +80 / CRIT +5% / Min & Max DMG +12           1 5 1 5          
HP +40 / Min DMG +12 / Max DMG +15           3   4 1 4        
CRIT +6% / HP +60 / Min DMG +16 / Max DMG +18           2     2 3 5      
HP + 80 / CRIT +6% / ATK RTG +130 / Min & Max DMG +20             1   1 3 2 5    
HP  +100 / MP & STM +50 / CRIT +9% / ATK RTG +150 / Min & Max DMG +26           3     2 1   2 4  
HP  +150 / MP & STM +100 / CRIT +15% / ATK RTG +250 / Min & Max DMG +48                       2 3 7
Hiệu ứng
 
Thông tin cần biết
 • Min Damage = Min DMG (Sát thương nhỏ nhất)
 • Max Damage  = Max DMG (Sát thương lớn nhất)
 • Attack rating = ATK  RTG (Tỉ lệ trúng)
 • Attack Speed  = ATK SPD (Tốc độ đánh)
 • Critical = CRIT (Tỉ lệ chí mạng)
 • Defense Rating = DEF (Khả năng phòng thủ)
 • Absorption Rating = ABS (Khả năng hấp thụ sát thương)
 • Block Rating = BLOCK (Khả năng đỡ đòn)
 • Stamina = STM (Thể lực)
 • Mana = MP (Nội lực)
 • Life = HP (Sinh lực)
 • STM Regen  = STM REG (Phục hồi Thể lực)
 • MP Regen  = MP REG (Phục hồi Nội lực)
 • HP Regen  = HP REG (Phục hồi Sinh lực)
Top